DOTACJE NA INNOWACJEPORTALIO Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Stworzenie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu narzędzia do organizacji e-aukcji i e-przetargów”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.Projekt ma na celu stworzenie innowacyjnej e-usługi umożliwiającej nawiązanie kontaktu sprzedawcom i ich potencjalnym klientom. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.10.2010-30.09.2012.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu udziela Pan Tomasz Czapliński, tomek@tczaplinski.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm     http://www.poig.gov.pl/     http://www.mrr.gov.pl/     http://www.mswia.gov.pl/     http://www.parp.gov.pl/index/main/PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO